به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد فاطمه زارعی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد فاطمه زارعی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد فاطمه زارعی

مجاهد شهید فاطمه زارعی در آباده شیراز متولد شد.

فاطمه پس از گرفتن لیسانس فیزیک از دانشگاه شيراز به عنوان دبیر دبیرستانهای شيراز به كار مشغول شد.

فاطمه قهرمان با وجود داشتن دو كودك خردسال، با پشتكار و علاقه بسيار هم به شغل تدریس خود میرسید و هم یكي از فعالترین مسئولان كانون معلمان شيراز بود.

خصائل برجسته انقلابی و مردمی فاطمه باعث شد كه فاطمه بهعنوان كانديدای مجاهدین در اولين دور انتخابات مجلس شورا بعد از انقلاب ضدسلطنتی در شيراز معرفی شود، چيزی كه البته مورد پسند ارتجاع زنستيز نبود و با تقلبهای گسترده، مانع پيروزی فاطمه شد.

فاطمه روز ۲۷خرداد سال ۶۰ در جریان تظاهرات اعتراضی دستگیر شد. روز ۲۷خرداد سال۶۰  تعداد زيادی از خواهران و مادران مجاهد در بازار وكيل شيراز گرد آمدند تا نسبت به برخوردهای ضدانقلابی ایادی رژيم در مورد فرزندان مجاهدشان اعتراض نمايند. فاطمه يكي از مسئولان و سازماندهندگان اين تظاهرات بزرگ بود. مزدوران رژيم كه از قبل او را شناسایی كرده او را دستگیر می‌کنند.

فاطمه به زير وحشيانهترين شكنجهها برده ميشود. اما او با مقاومت در برابر همه سفاكيها و شقاوتها موفق می شود يكی از تابناكترين مقاومتها را دربرابر شكنجهگران عرضه كند. او را آنچنان زده بودند كه دچار بيماريهای عفونی شده و برای اين كه كسی به او رسيدگی نكند، در سلولی تنها و جدا نگهداریش میكردند و بهكسی اجازه نمیدادند بهسراغ او برود.

دژخيمان این بار تصمیم می‌گیرند با عواطف مادری، او را بهتسليم وادارند. اما هربار حسرت اين را كه بتوانند از كودكانش عليه مقاومت او استفاده كنند بهدل دژخيمان ميگذاشت. صحنة ديدار فاطمه با دوكودك خردسالش به نامهای شورا و مسرور كه آن روزها هركدام ۳ و ۴ساله بودند، بهراستی آموزنده بود. صحنه زیبایی از عشق پاك مادرانه، آن هم درحالی كه بهشدت شكنجه شده و مجروح بود.

فاطمه در سختترين شرايط دوچيز را فراموش نمیكرد. یكی رابطه با ديگر زندانيان و ديگری مطالعه كردن و پيگيری مسائل سياسی و ايدئولوژيك. او با همه زندانیان مقاوم رابطه داشت و جزو كادر تشكيلاتی زندان بود. به زندانيان جديد روحيه میداد و درمورد آنان بهشدت احساس مسئوليت میكرد. بهقدری با روحيه و سرزنده بود كه هر زندانی جديد هم میفهميد با چه كسی طرف است و به او اعتماد میكرد».

به اين ترتيب فاطمه قهرمان ۷سال مستمر در زير شكنجه و شديدترين فشارهای روانی با پايداری و استواری تمام مقاومت میكند.

بلافاصله پس از آغاز قتلعام، ملاقات فاطمه نيز قطع ميشود. دژخيمان در پاسخ مراجعه مكرر خانوادهاش، بهآنها میگویند: «بهما مربوط نيست. چنين كسی در اينجا زندانی نيست و خبری هم نداريم». و در برابر اصرار آنها گفته ميشود به دادستانی مراجعه كنند. اين وضعيت تا آذر ماه همان سال ادامه میيابد و در سيزدهم آذر مشخص میشود كه فاطمه قهرمان نيز ازجمله قتلعامشدگان میباشد. در مراجعه به گورستان، كاركنان آنجا میگویند فاطمه را بههمراه ۳۰۰مجاهد ديگر اعدام كردهاند.