به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید احمد غلامی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید احمد غلامی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید احمد غلامی

مجاهد شهید احمد غلامی  سال ۱۳۴۶ در تهران متولد شد.

يكي از همبندان درباره احمد غلامي نوشته: با احمد هم‌بند بوديم. او سال۶۰ دستگيرشد. احمد هنگام دستگیری ۱۴ يا ۱۵ سال بیشتر نداشت. جثهٔ ريز و كوچكی داشت، ولی خيلی زرنگ و چالاك بود.  بچه‌های بند او را «احمد جغله» صدا می‌كردند. هنوز چند‌روز از زمانی كه او را از سلول انفرادی آورده بودند نمی‌گذشت كه به‌سرعت با بچه‌هایی كه از منطقه (ارتش آزاديبخش) آمده و حالا در زندان بودند، آشنا شد. خبرهایی را كه از وضع سازمان و ارتش آزاديبخش گرفته بود با شور و احساسات خاصی برایمان تعريف می‌كرد. یك‌بار به‌من گفت: «دلم می‌خواهد اول ارتش آزاديبخش را ببينم و بعد بمیرم». با خنده به‌او گفتم: «اگر هم همين جا شهيد شديم عيبي ندارد آن دنيا بهشت هست كه از ارتش آزاديبخش بهتر است». احمد با لحن طنزآميز هميشگيش گفت: «ای بابا، بهشت آن دنيا را چه كسی ديده؟ من بهشت همين دنيا، ارتش آزاديبخش را می‌خواهم». احمد حوالی ۲۰مرداد از سلول برده شد و ديگر او را نديدم.