به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید اشرف معزی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید اشرف معزی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید اشرف معزی

 مجاهد شهید اشرف معزی سال۱۳۴۱ در خوی متولد شد. 

او میليشیای پرشوری بود كه هیچگاه لبخند از چهرهاش محو نمیشد. اشرف در مناطق مرزی بود که سال۶۶  بهداخل كشور رفت. اما در كرمانشاه دستگیر شد. این مجاهد پرشور بعد از ماهها شکنجه در جریان قتل عام۶۷ بهشهادت رسيد. ۶تن از اعضای خانوادهٔ معزی بهخاطر مقاومت در شكنجهگاهها یا رزم و نبرد حماسی با دشمن ضدبشری بهشهادت رسیدهاند.

از اشرف معزی چند شعر و نوشتهٔ زيبا بهجا مانده است كه قطعهٔ زیر یکی از آنهاست:

 امین و دلیر

«اینك من پرواز را آموختهام»

مادرم را گفتم.

آشیانم بادها و توفانهاست

تا بیابم

راز پرواز را.

خطی سرخ

كه ادامهٔ پرستوهاست

بهمادرم بگویید

شبها كه بهآسمان مینگرد،

من یك فانوسم

و در تكرار فصلها

بهاری كه در تفنگ میشكفد.

مادرم!

امین و دلیر

اینك من خود پروازم