به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید محمد سمیع‌زاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید محمد سمیع‌زاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید محمد سمیع‌زاده

مجاهد شهید محمد سمیع‌زاده سال۱۳۳۶ در لاهیجان متولد شد.

محمد همراه برادر دوقلوی خود عبدالله سمیع زاده، از زمان شاه شروع به فعالیت سیاسی کرد. محمد همراه برادرش بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی در ارگانهای مختلف رژیم، مشغول به کار بود. او بعد از پی بردن به ماهیت ارتجاعی و ضدخلقی رژیم از این ارگانها جدا شد. او همراه برادرش عبدالله با انتشار اعلامیه رسمی، جدا شدن خود را از رژیم و پیوستن به مجاهدین را اعلام کردند.

محمد، مجاهدی سختکوش و پرکار بود. او در همه فعالیتهای مجاهدين با تمام وجود كار می‌کرد.

فعالیتهای شبانه‌روزی او بویژه در جریان کاندیداتوری مسعود رجوی باعث شد كه محمد مورد بغض و کینه شديد مرتجعان قرار گيرد. بههمين علت مورد شناسایی مزدوران قرار گرفت و در اواخر سال۵۹ دستگير شد. ابتدا او را بهزندان چوكای بندرانزلی برده و مورد شكنجه قرار دادند. در دادگاه محمد به ۶ماه زندان محكوم شد، اما پس از شروع مبارزه مسلحانه در ۳۰خرداد۶۰، او را از زندان رشت به لاهيجان منتقل كردند. در رشت محمد را بهخاطر مواضعش دوباره دادگاهی كرده و به ۱۵سال زندان محكوم میكنند.

بعداز شهادت برادرش عبدالله در سال۶۲ ، محمد نقش بسيار تعيينكننده‌یی در سازمان دادن مقاومت زندانيان مجاهد در بند داشت. بههمين دليل نيز مزدوران بهمناسبتهاي مختلف او را از بند بيرون میكشيدند یا به سلول انفرادی می‌بردند. تمام فرماندهان سپاه و اطلاعات لاهيجان او را میشناختند و نسبت به اوحساس بودند. اما او بهتنها چيزي كه فكر ميكرد ارتقاي مقاومت در زندان بود. در گزارش یکی از ياران محمد می‌خوانیم: «در سالهای ۶۱ تا ۶۵، كه من با محمد بودم، يكلحظه آرام و قرار نداشت. او توانسته بود شيوههای جدیدی براي كسب خبر پيدا كند و رابطهمان با بيرون از زندان را همواره حفظ كند. همچنين برنامههای جمعی ورزش را وارد برنامهٔ روزانهمان كرده بود كه اين مسأله در حفظ روحيه و ارتقای مقاومت همه زندانیان بسيار مؤثر بود. محمد بهراستی با تكتك سلولهایش به سازمان عشق میورزيد. او پس از شنيدن خبر انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين گفت: «با اين انقلاب مجاهدين وارد مدار ديگري ميشوند». همچنين پس از شنيدن خبر تشكيل ارتش آزاديبخش برای همهٔ ما توضيح داد كه اين امر چقدر بهلحاظ استراتژيك تعیینكننده است».

محمد بعد از سالها مقاومت و دلاوری در آبان۶۷ و در جريان قتل عام زندانیان مجاهد به عهد خونینش وفا کرد. محمد سمیع زاده در لاهيجان تيرباران شد.