به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهران بی‌غم

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهران بی‌غم

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهران بی‌غم

  

مهران ۵آذر۱۳۴۲ در تهران به‌دنيا آمد.

از ۱۵سالگی و به دنبال پيروزی انقلاب ضدسلطنتی با راه و آرمان مجاهدين آشنا شد و به صفوف ميليشيای مجاهد خلق پيوست. طی دوران مبارزه سياسی، بی‌وقفه در تمام تظاهرات و افشاگريها و فعاليتهای سياسی تبليغی شركت فعال داشت.

مهران در تظاهرات ۳۰خرداد۱۳۶۰ در تهران دستگير شد و از همان روزهای اول دستگيريش به زندان قزلحصار كرج منتقل گرديد. ۴سال را در آن زندان گذراند و سپس به زندان گوهردشت منتقل شد. پس از دوسال در زندان گوهردشت، توانست از زندان يك مرخصی۴۰روزه بگيرد و به طور موقت آزاد شود.

ظرف همين مدت كوتاه همه امكانات پيرامونش را برای خروج از ايران و پيوستن به ارتش آزاديبخش به كار گرفت. وی هنگام خروج از ايران در منطقه مرزی به اتفاق يكی از همرزمانش دستگير شد و اين‌بار او را به يكی از سلولهای انفرادی گوهردشت انداختند.

 به یکی از نامه‌های او از زندان گوهردشت نگاهی می‌اندازیم

«…زندگی جولانگاه سدها و عقبه‌هاست و فقط صالحين، همان كسانی كه بتوانند با وضع جديد تطبيق پيدا كنند و چون رودی در بستر زمان تا هميشه جريان پيدا كنند، به دريای عشق و انسانيت می‌ريزند و جاودانه می‌شوند». دوستدارت مهران۶۵/۹/۲۵

گل سرخ قتل عام۶۷امیرمهران بی غم

در نامه دیگری از زندان قزلـحصار چنین می‌نویسد:

…اكنون تو پا به‌مرحله جديدی ميگذاری، بايد بدانی كه هرمرحله نو با خود دشواريهای متنوع و متفاوتی دارد، چه در شكل و چه در ماهيت. دونكته را بايد يادآوری كنم، اول اين كه، انسان موجودی است آگاه و با اراده، و اين دوعنصر تنها وجوه مشخصه انسان از تمام موجودات دیگر است.

دوم: تمام دشواریها درمقابل انسانهای باشعور و قوی درهم می‌شكنند و نابود می‌شوند. بنابراين اگر ميخواهی در آينده مشكلات زندگی تو را درهم نپيچد و خرد نكند، آگاه باش و با اراده، همين!

«همه را سلام ميرسانم»

دوستدارت مهران

۶۴/۳/۲۸ ساعت ۱۲شب

در خاطره‌ای درباره این شهید سربه‌دار آمده است: در بند۹ زندان گوهردشت، همه بچه‌ها مهران را می‌شناختند. او يكی از محبوبترين بچه‌های زندان بود. از او پرسيدم، مهران، اينجا كجاست؟

خيلی محكم و بلند جواب داد: آخر خط!

پرسيدم می‌خواهید چكار كنيد؟

گفت: من تصميم خودم را گرفته‌ام، هركس خودش بايد تصميم بگيرد».

در شب ۲۹مرداد۱۳۶۷، ازميان ۱۰۳تن زندانيان سياسي در بند۹ زندان گوهردشت، ۹۹نفر تيرباران يا حلق‌آويز شدند. قهرمانانی كه به دژخيم تسليم نشدند و بر راه و آرمان آزادی مردم ايران پای فشردند.

مجاهد شهيد اميرمهران بیغم در شمار اين قهرمانان پاكباز بود.