به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

 خانواده ادب‌آواز، با تقدیم چهار ستاره فروزان، کهکشان آزادی مردم ایران را درخشان و نورانی کرده است. خانه این خانواده اهل جهرم از سال 58 يكي ازكانونهاي مبارزه عليه استبداد مذهبي حاكم بود و از همين رو در همان دوران مبارزات سياسي چماقداران خميني و پاسداران جهل و جنايت، با رفتاري ضد بشري، دو بار خانه‌شان را به آتش كشيدند.

مجاهدین شهید عصمت، فاطمه و حسین ادب‌آواز هر سه در جریان قتل‌عام۶۷ در زندان شیراز به استقبال جوخه اعدام رفتند و به خواهر قهرمانشان، شهید مقدس گوهر ادب‌آواز پیوستند.